Sleutelaar – Maintec Vakschool – Doetinchem

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Als sleu­te­laar kom je te wer­ken op de af­de­ling me­cha­ni­sche tech­niek. Bij dit mooie be­drijf staat de tech­niek een werk­ple­zier cen­traal. Wat ga je nog meer doen:

 • Uit­voe­ren van me­cha­ni­sche werk­zaam­he­den aan de hand van tech­ni­sche te­ke­nin­gen en werk­be­schrij­vin­gen
 • Het (de)mon­te­ren, re­pa­re­ren en re­vi­se­ren van ver­schil­len­de com­po­nen­ten
 • Met jouw tech­ni­sche vak­ken­nis denk je mee met het ver­be­te­ren van pro­ces­sen
 • Het uit­voe­ren van tech­ni­sche con­tro­les van de werk­stuk­ken die door jou of je col­le­ga’s zijn ge­maakt.
 • Wat kun je van ons ver­wach­ten?

  Bij Main­tec staat jouw wel­zijn voor­op vanaf het mo­ment dat je on­der­deel wordt van ons team. Bij ons vind je de juis­te ba­lans tus­sen werk en ple­zier en we stre­ven er­naar om je ie­de­re dag met en­thou­si­as­me naar je werk te laten gaan. En dat is nog niet alles:

 • Bij ons ont­vang je niet al­leen een goed sa­la­ris, maar krijg je ook waar­de­ring voor je vak­man­schap. We bie­den een bruto maand­loon tus­sen de €,- en €,- bruto per maand, af­han­ke­lijk van je leef­tijd en werk­er­va­ring.
 • Jouw ken­nis en vaar­dig­he­den zijn voor ons be­lang­rijk, daar­om bie­den we mo­ge­lijk­he­den voor vak­ge­rich­te cur­sus­sen en trai­nin­gen.
 • Naast reis­kos­ten­ver­goe­ding, bie­den we ook de mo­ge­lijk­heid om een auto van de zaak te krij­gen. Zo zor­gen we dat je vei­lig en op tijd op je werk kunt zijn.
 • Bij aan­vang ont­vang je een uit­ge­breid pak­ket met werk­kle­ding en be­scher­mings­mid­de­len.
 • Bij ons krijg je de juis­te ge­reed­schap­pen om je werk goed uit te kun­nen voe­ren.
 • Werk­ple­zier staat bij ons hoog in het vaan­del, kijk maar snel op onze #Funt­owork pa­gi­na!
 • Waar ga je wer­ken?

  Ben jij een sleu­te­laar die graag aan de slag gaat met ver­schil­len­de tech­ni­sche uit­da­gin­gen? Bij ons kom je te wer­ken in een om­ge­ving waar­in je wordt uit­ge­daagd om het beste uit je­zelf te halen. We bie­den je de kans om je te ont­wik­ke­len op het ge­bied van de nieuw­ste tech­nie­ken en daar­bij krijg je ook nog eens een ge­zel­lig team ca­deau! Je wordt on­der­deel van Team Main­tec Arn­hem, waar we klaar­staan voor onze mon­teurs en waar werk­ple­zier hoog in het vaan­del staat. Kom ge­rust een keer­tje langs voor een kop kof­fie en ont­dek onze werk­wij­ze.

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

  Wij heb­ben jou ont­zet­tend veel te bie­den, maar wat ver­wach­ten wij van jou:

 • Je hebt mbo-werk en denk­ni­veau;
 • Je bent zelf­stan­dig in jouw vak­ge­bied;
 • Je bent flexi­bel en ge­mo­ti­veerd en hebt een pas­sie voor de tech­niek;
 • Je hebt je VCA basis of de be­reid­heid deze te be­ha­len.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: